Voorwaarden


SERVICEVOORWAARDEN

1 Toepassingsgebied en aanvaarding van de CGU

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna “ CGU ”) definiëren de gebruiksvoorwaarden van de e-commercesite van Pranarōm Belgium (hierna “ Pranarōm ”) toegankelijk op het URL-adres www.pranarom.be (hierna “Pranarōm”). “ Site ”) van toepassing op alle gebruikers van laatstgenoemde (hierna “ U ” of “ Gebruiker ”). Door de Site te gebruiken, erkent de gebruiker deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en deze zonder voorbehoud te hebben aanvaard.

Met betrekking tot de Algemene Verkoopvoorwaarden (“CGV”):

De Algemene Voorwaarden zijn hier en op elk moment toegankelijk door op de hyperlink onderaan elke pagina te klikken.

Wat betreft de bescherming van persoonlijke gegevens en cookies :

  • Het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens is toegankelijk [hier: voeg een hyperlink naar het beleid inzake gegevensbescherming in] en op elk moment door op de hyperlink onderaan elke pagina te klikken. Dit bepaalt de manier waarop Pranarōm uw persoonlijke gegevens gebruikt wanneer u de site bezoekt.
  • Het cookiebeleid is toegankelijk [hier: voeg een hyperlink naar het cookiebeleid in] en op elk moment door op de hyperlink onderaan elke pagina te klikken. Dit geeft informatie over het gebruik van cookies door Pranarōm op de site.

2 Toegang tot de site

2.1 Beschikbaarheid van de Site

Pranarōm streeft ernaar al het mogelijke te doen om ervoor te zorgen dat de Site 24/7 toegankelijk is. Er wordt echter geen enkele verbintenis aangegaan met betrekking tot de permanente beschikbaarheid en toegankelijkheid van de Site.

Daartoe kan Pranarōm genoodzaakt zijn om de toegang tot de Site tijdelijk te onderbreken, in het bijzonder voor technische onderhoudsbehoeften, zonder op enigerlei wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld.

Bovendien behoudt Pranarōm zich het recht voor om de beschikbaarheid van de gehele of een deel van de Site zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten of in te trekken, om commerciële of operationele redenen. In dit geval zal Pranarōm zich inspannen om op de Site een redelijke kennisgeving te doen van elke geplande opschorting of intrekking.

Pranarōm is niet verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die kan voortvloeien uit deze wijzigingen en/of tijdelijke onbeschikbaarheid of de definitieve sluiting van de gehele of een deel van de Site.

2.2 Acceptabel gebruik

Wanneer u de Site gebruikt, moet u zich houden aan de bepalingen van deze voorwaarden. U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die via uw internetverbinding toegang krijgen tot de Site, op de hoogte zijn van deze voorwaarden en deze naleven.

Het is uw verantwoordelijkheid om alle noodzakelijke maatregelen te treffen om u toegang te geven tot de Site. Hiertoe moet u beschikken over een terminal en een abonnement op telecommunicatienetwerken die voldoen aan de geldende normen en voorschriften, zodat u op de Site kunt surfen en/of verbinding kunt maken. Bovendien moet u over uw pc-apparatuur beschikken die vrij is van virussen, Trojaanse paarden, logische bommen, computervirussen en andere ongewenste programma's waarvan tot nu toe bekend en onbekend is dat ze de werking en het gebruik van de Site kunnen verstoren.

3 Doel en werking van de Site

Pranarōm is een pionier en expert in wetenschappelijke aromatherapie en biedt natuurlijke en BIOLOGISCHE chemogetypeerde essentiële oliën voor uw gezondheid. De site heeft daarom tot doel de gebruiker de mogelijkheid te bieden de producten van Pranarōm te ontdekken en deze te kopen.

Hieronder vindt u de belangrijkste kenmerken van de site:

3.1 Gebruikersaccount

De Gebruiker kan desgewenst een gebruikersaccount op de Site aanmaken:

  • Een bestelling plaatsen onder de voorwaarden vastgelegd in de Algemene Verkoopvoorwaarden;
  • Toegang tot alle eerdere en huidige bestellingen;
  • Toegang krijgen tot bestelgegevens, uw factuur bekijken of uw pakket volgen;
  • Uw adressen raadplegen en wijzigen: de reeds geregistreerde adressen raadplegen, een adres toevoegen, wijzigen of verwijderen; En
  • Verander wachtwoord.

Wanneer de Gebruiker een gebruikersaccount op de Site aanmaakt, ontvangt hij dezelfde dag een e-mail waarin de aanmaak van het gebruikersaccount wordt bevestigd.

Pranarôm behoudt zich het recht voor om gebruikersaccounts te verwijderen die niet voldoen aan deze Algemene Voorwaarden.

3.3 Bestelling zonder gebruikersaccount

De Gebruiker heeft de mogelijkheid om een ​​bestelling te plaatsen onder de voorwaarden van de Algemene Verkoopvoorwaarden, zonder een gebruikersaccount aan te maken.

3.3 Deskundig advies

Gebruikers hebben toegang tot publicaties met deskundig advies met ingesloten inhoud, zoals YouTube-video's.

3.4 Nieuwsbrief

De Gebruiker kan zich via de daarvoor bestemde formulieren inschrijven op de nieuwsbrief en kan op elk moment de informatie die hij wenst te ontvangen aanpassen of zich afmelden door op de daartoe voorziene link onderaan elke nieuwsbrief te klikken.

3.5 Verkooppunten

De Gebruiker kan een verkooppunt bij hem in de buurt of in heel Frankrijk vinden.

3.6 Contactformulier

Het is mogelijk om contact op te nemen met Pranarōm via de “Contact”-pagina van de Site, toegankelijk via een van de hyperlinks onderaan de pagina. Deze “Contact”-pagina bevat een formulier dat moet worden ingevuld met (i) de persoonlijke gegevens van de Gebruiker (achternaam, voornaam, e-mail), (ii) het onderwerp van het contact (gebruik van etherische oliën, training in etherische oliën, verkoper worden , distributeur worden), (iii) de boodschap die moet worden verzonden.

4 Virussen, hacking en acceptabel gebruik

4.1 Misbruik van de Site

U mag de Site niet misbruiken door willens en wetens virussen, Trojaanse paarden, spyware, adware, logische bommen of andere kwaadaardige of technologisch schadelijke inhoud of computercode te introduceren, met inbegrip van inhoud of computercode die ontworpen is om de werking van de Site nadelig te beïnvloeden. tot op heden onbekend.

4.2 Verboden activiteiten

Het is u, zonder beperking, verboden om: (i) deel te nemen aan spidering, "screen scraping", "database scraping", het verzamelen van e-mailadressen of andere persoonlijke of contactgegevens, of gebruik te maken van enige andere automatische manier om toegang te krijgen tot, in te loggen of te registreren bij de Site of een dienst of functie die op of via de Site wordt aangeboden, of het verkrijgen van lijsten van gebruikers of het anderszins verkrijgen of openen van andere informatie of functies op, van of via de Site, inclusief, maar niet beperkt tot, alle informatie die zich op een server of database bevindt die daarmee is verbonden naar de site; (ii) op ​​welke manier dan ook ongeautoriseerde toegang verkrijgen of proberen te verkrijgen tot computersystemen, materialen, informatie of diensten die beschikbaar zijn op of via de Site; (iii) de Site op welke manier dan ook gebruiken met de bedoeling de Site te onderbreken, beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten, inclusief maar niet beperkt tot het verzenden van massale ongevraagde berichten of het overspoelen van servers met verzoeken; (iv) de Site gebruiken in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van Pranarōm of andere wettelijke eigendomsrechten of die van een derde partij; en meer in het algemeen (v) om de Site te gebruiken in strijd met toepasselijke wetgeving.

4.3 Beveiliging

Pranarōm herinnert Gebruikers er voor alle doeleinden aan dat gegevens die op internet en mobiele netwerken circuleren niet noodzakelijkerwijs beschermd zijn, in het bijzonder tegen mogelijke verduistering of virussen. Bovendien kan Pranarōm , hoewel zij haar uiterste best doet om de Site te beveiligen, geen absolute veiligheid garanderen. De Gebruiker verklaart daarom dat hij de kenmerken en beperkingen van internet en mobiele netwerken aanvaardt.

5 Intellectueel eigendom

De volledige site en de gehele inhoud ervan en zonder dat deze lijst uitputtend is, de architectuur van de site, evenals alle teksten, artikelen, informatie, foto's, video's, afbeeldingen, illustraties, software, merken, logo's op de site (hierna de “elementen”), worden beschermd door het intellectueel eigendomsrecht en zijn het volledige eigendom van Pranarōm of zijn aan Pranarōm in licentie gegeven.

Elke reproductie, weergave, wijziging of gehele of gedeeltelijke aanpassing van de site en/of alle of een deel van de elementen die op de site voorkomen of daarin zijn opgenomen, zijn ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Pranarôm.

Geen commerciële winst. De gebruiker mag de site en/of deze elementen niet geheel of gedeeltelijk voor commerciële doeleinden gebruiken zonder hiervoor een licentie te hebben verkregen van Pranarōm of haar licentiegevers.

Toegestaan ​​gebruik. Met inachtneming van deze algemene voorwaarden mag u één exemplaar afdrukken en uittreksels van elke pagina van de site downloaden voor uw persoonlijke referentie. De status van Pranarōm als auteur van materiaal op de Site moet altijd worden erkend.

Geen wijziging. U mag de papieren of digitale kopieën van de inhoud die u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen, en u mag geen illustraties, foto's, video- of audiosequenties of grafische afbeeldingen gebruiken los van de begeleidende tekst.

6 Links naar onze site

Deze links mogen uitsluitend worden gemaakt voor niet-commerciële doeleinden en in overeenstemming met de geldende wettelijke of reglementaire bepalingen en voor zover dit de reputatie van Pranarōm niet schaadt of dat de Gebruiker er enig voordeel uit haalt.

De linkende site (hierna de “linkende site” genoemd) mag geen inhoud uitzenden:

  • van pornografische aard is, in strijd is met de goede zeden, beledigend, racistisch, discriminerend of bestaande uit het uitlokken van misdaden, overtredingen en haat gebaseerd op ras, religie, geslacht, uiterlijk of enige andere aard;
  • het bevatten van valse, onnauwkeurige of foutieve verklaringen op de Site en/of op Pranarōm ;
  • waarschijnlijk gebruikers zal misleiden of bedriegen over Pranarōm of haar activiteiten, producten en diensten. .

Het is gebruikers uitdrukkelijk verboden een link naar de site te maken op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of steun van de kant van Pranarōm suggereert die niet bestaat. Gebruikers mogen advertenties, en meer in het algemeen, geen enkele inhoud die op de Site is gepubliceerd, verwijderen of verbergen door middel van framing of anderszins.

Als Pranarōm een ​​link naar de site toestaat, moet deze link onder de volgende voorwaarden worden opgezet:

In geen geval betekent de door Pranarôm verleende toestemming dat Pranarôm de inhoud en/of diensten die door de Linksite worden aangeboden, sponsort, meewerkt, verifieert of er toezicht op houdt. Daarom kan Pranarōm niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de gelinkte site.

Pranarōm kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving verzoeken om de deactivering en verwijdering van deze link.

Als u gebruik wilt maken van de inhoud van de Site anders dan hierboven aangegeven, stuur dan uw verzoek naar contactb2c@inula.com .

7 Links naar andere sites

Vanaf deze site heeft de gebruiker toegang tot andere websites via omleidings-URL's. Er wordt gespecificeerd dat deze sites van derden onafhankelijk zijn van de site en dat Pranarōm de bronnen, de inhoud van deze sites of hun links met andere sites niet bewerkt of controleert. Links naar deze sites kunnen daarom geen goedkeuring of goedkeuring door Pranarōm van hun inhoud inhouden, noch een associatie met de managers of hosts van deze sites. Het aanbieden van links is bedoeld ter informatie van Gebruikers en impliceert geen enkele verantwoordelijkheid van Pranarōm .

8 Aansprakelijkheid

Pranarōm kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor feiten die rechtstreeks aan haar toerekenbaar zijn en die de Gebruiker schade berokkenen die rechtstreeks verband houdt met deze feiten. Zij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade of als gevolg van misbruik van de Site door de Gebruiker of voor enige fout die aan hem kan worden toegeschreven.

Pranarôm kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of virussen die de computerapparatuur of andere eigendommen van de Gebruiker kunnen infecteren als gevolg van hun toegang tot, gebruik of navigatie op de Site of het downloaden van enige inhoud op de site. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de configuratie van zijn computertechnologieën en computerprogramma's.

9 Compensatie

De Gebruiker stemt ermee in om Pranarōm en zijn dochterondernemingen en hun directeuren, functionarissen en werknemers te verdedigen, schadeloos te stellen en te compenseren, met betrekking tot enige rechtszaak, claim of eis, schulden, verlies en alle schikkingen, schade, kosten (inclusief redelijke juridische kosten), die voortvloeien op welke manier dan ook (i) door het gebruik van de Site; (ii) de installatie of verzending van enige inhoud of ander materiaal via de Site, of (iii) enige overtreding of overtreding van de wet of deze voorwaarden door de Gebruiker.

10 Overige belangrijke voorwaarden

10.1 Wijzigingen in deze voorwaarden

Pranarōm kan deze Algemene Voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Deze wijzigingen worden van kracht zodra ze op de Site worden gepubliceerd.

Pranarōm raadt gebruikers daarom aan deze voorwaarden regelmatig te raadplegen.

10.2 Toewijzing en overdracht

Pranarōm kan, naar eigen goeddunken, zijn rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden toewijzen of overdragen aan een derde partij. In deze context zal Pranarōm proberen u te informeren als dit gebeurt.

10.3 Onafhankelijkheid

Als een van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig of irrelevant wordt verklaard met betrekking tot een geldende wet- of regelgevingsbepaling en/of een rechterlijke beslissing met gezag van gewijsde, wordt deze als ongeschreven beschouwd en is deze niet geldig. in de nietigheid van de overige bepalingen.

10.4 Ontheffing

Het feit dat Pranarōm zich niet tegen de gebruiker beroept op een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, kan niet worden geïnterpreteerd als een afstand doen van zijn recht om er later gebruik van te maken.

11 Toepasselijk recht en toekenning van jurisdictie

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht, met uitsluiting van enig buitenlands recht (met uitzondering van bepalingen van openbare orde, indien van toepassing).

De Franse rechtbanken hebben niet-exclusieve jurisdictie over elk geschil of claim die voortvloeit uit deze voorwaarden.

14 Neem contact op met Pranarom

U kunt contact opnemen met de klantenservice van Pranarōm op het volgende adres [contactB2C@inula.com].

Wij danken u voor uw bezoek aan de site.

Ingangsdatum: 07/10/2023

Laatste wijziging: 07/10/2023