Lavas - 5 ml Wortel

Deel
Levisticum officinal
Labels
  • Chemisch gedefinieerde essentiële oliën
Samenstellingen
Ftaliden
Voorzorgsmaatregelen
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet onverdund aanbrengen op de huid. Niet innemen. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Droog bewaren, beschut tegen licht en warmte. Zie bijsluiter.
Codificatie

15221

EAN

5420008526770

CNK

2802742

Nut/PL

PC-344332416